Jack Benny – Mary’s Thanksgiving Poem. 391119 (RV37, retro585)