Red Skelton – Wonderful Smith. 460514 (RV32Retro)a