Jack Benny 341216 Russia Through AKeyhole. (retro251)